RE-RESERVED
NEWSLETTER:
Pokiaľ máte záujem o zasielanie noviniek a akcií, zadajte váš e- mail

facebook
Every fashion
Reserved for me
 
AkcieAkcie
pre členov
O násNový zákaznícky
program
Pravidlá
klubu
PredajneFotogalériaPartneri, Zľavy,
Kariéra...
Kontakt

PRAVIDLÁ zákazníckeho programu RESERVED KLUB
od 1. apríla 2016

Preambula:

Zákaznícky program RESERVED klub (ďalej len „Reserved klub“, alebo „program“) je program pre zákazníkov spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o. so sídlom J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v OR OS Banská Bystrica Odd: Sro, vl. č. 13176/S, IČO 36 787 507, IČ DPH: SK2022386729, ďalej len „prevádzkovateľ“. Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov prevádzkovateľa a to v obchodných prevádzkach s názvom RESERVED na území Slovenskej Republiky.

Zákazníci sa stávajú členmi RESERRVED klubu na základe slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojim podpisom na prihláške alebo iným zákonom predpokladaným prejavom vôle.

ČLENSTVO V RESERVED KLUBE:

Členom RESERVED klubu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá splní všetky podmienky pre vstup do RESERVED klubu a svojím podpisom na prihláške do RESERVED klubu potvrdí svoj súhlas so všetkými pravidlami RESERVED klubu. Každému členovi môže byť vydaná iba jedna zákaznícka karta, ktorú možno využiť k získaniu výhod na všetkých prevádzkach RESERVED. Členstvo je bezplatné. Karta musí byť predložená pred nákupom, bez predloženia karty nie je možné uplatniť žiadnu z výhod. S dočasnou zákazníckou kartou obdrží člen aj PIN kód, ktorý mu umožní prístup k zákazníckemu účtu na internetových stránkach www.reservedklub.sk.

Získanie karty Reserved klubu

Prihlásenie do RESERVED klubu je možné prostredníctvom internetu alebo písomnej prihlášky na prevádzke. Po vyplnení prihlášky do programu získa zákazník kartu, na ktorú môže načítavať body vo všetkých prevádzkach RESERVED na území SR.

Odmeny v zákazníckom programe:

Členovia programu sú odmeňovaní za vernosť formou poukážok na zľavu do výšky získaných bonusových bodov za nákupy odo dňa registrácie za člena RESERVED klub. Za každé 1,-€ (jedno euro) hodnoty (ceny) nákupu člena programu náleží členovi programu 1 (jeden) bod (ďalej len „Bonusové body“).
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť udeľovanie bodov napr. pri mimoriadnych zľavových akciách.

1.Bonusové body:

Člen programu je za účelom získania Bonusových bodov povinný predložiť svoju zákaznícku kartu obsluhe pokladne a to pred začatím blokovania nákupu do elektronickej registračnej pokladnice.
Bonusové body sú členovi programu pripísané na jeho osobný zákaznícky účet (ďalej len „Bodový účet“) na základe každej uskutočnenej platobnej (nákupnej) transakcie, ktorú člen programu vykoná na prevádzkach prevádzkovateľa.

2. Poukážka na zľavu

1. Základné členstvo
Za každých oprávnene načítaných 100 bodov je člen programu oprávnený získať poukážku na zľavu na nákup tovaru zo sortimentu prevádzkovateľa vo výške 5 €. Základným členom je každý zákazník, ktorý v priebehu dvanástich mesiacov od aktivácie svojej zákazníckej karty nazbiera na svoju kartu menej ako 220 bodov za nákup.
2. De luxe členstvo
Za každých oprávnene načítaných 220 bodov je člen programu oprávnený získať poukážku na zľavu na nákup tovaru zo sortimentu prevádzkovateľa vo výške 5€. De Luxe členom je každý zákazník, ktorý v priebehu dvanástich mesiacov od aktivácie svojej zákazníckej karty nazbiera na svoju kartu viac ako 220 bodov za nákup. De Luxe členstvo platí počas nasledujúcich 12 mesiacov od splnenia podmienok na získanie De Luxe členstva.

Poukážky na zľavu môžu členovia programu získať výlučne na webových stránkach prevádzkovateľa (www.reservedklub.sk) a to po aktivácii svojej zákazníckej karty. Poukážky nie je možné vymeniť za hotovosť. Poukážky majú platnosť 3 mesiace po vytlačení, alebo po zaslaní SMS poukážky členovi programu. Poukážka na zľavu môže byť uplatnená len súčasne s predložením RESERVED karty a to aj na zľavnený tovar. Použitie poukážky na zľavu je možné uplatniť len pri nákupe v prevádzkach prevádzkovateľa, ktorého hodnota presahuje čiastku 5€. Akékoľvek prípadné ostatné odmeny poskytované členom programu sa riadia pravidlami, ktoré sú uvedené v informačných materiáloch prevádzkovateľa.

Strata karty a zneužitie PIN

V prípade straty zákazníckej karty môže člen RESERVED klubu na ktorejkoľvek prevádzke RESERVED vyplniť novú prihlášku a získať novú zákaznícku kartu a zároveň požiadať aby získané Bonusové body s pôvodného zákazníckeho účtu boli prevedené na nový zákaznícky účet. Vydaním novej zákazníckej karty automaticky zaniká platnosť stratenej karty.
V prípade podozrenia člena RESERVED klubu, že PIN kód k jeho zákazníckemu účtu je známy neoprávnenej osobe, je nutné zriadovateľa zákazníckeho účtu t.j. prevádzkovateľa okamžite kontaktovať, aby bolo možné včas zabrániť prípadnému zneužitiu údajov.

Zánik členstva v zákazníckom programe RESERVED klub

Prevádzkovateľ má právo ukončiť členstvo v RESERVED klube z nasledovných dôvodov:

a) Člen programu poskytol nepravdivé údaje v prihláške
b) Člen programu zneužil výhody, ktoré mu program poskytuje (napr. využíva zakúpený zvýhodnený tovar pre jeho ďalší predaj za účelom výkonu podnikateľskej činnosti), alebo iným spôsobom porušil všeobecné pravidlá programu
c) Ukončením programu na základe rozhodnutia prevádzkovateľa
d) Doručením písomného odvolania súhlasu člena programu so spracovávaním osobných údajov.
Z rovnakých dôvodov môže prevádzkovateľ rovnako dočasne pozastaviť členstvo v programe a odmietnuť dočasne poskytovanie skôr získaných výhod spojených s členstvom v programe. Okamihom ukončenia členstva v programe z dôvodov podľa písmen a), b) a c) stráca člen programu všetky práva, ktoré súvisia s členstvom v programe. Ukončením členstva v programe sa zároveň zrušia všetky body načítané do okamihu zrušenia členstva na členskej karte, ak nerozhodne prevádzkovateľ inak; súčasne zanikajú aj akékoľvek ďalšie nároky, ktoré súvisia s členstvom v programe. Okamihom ukončenia členstva v programe z dôvodu uvedenom v písmene d) bude postupované podľa rozhodnutia prevádzkovateľa.

Člen programu má právo ukončiť členstvo v RESERVED klube:

a) Doručením písomnej výpovede člena programu z ľubovolného dôvodu, alebo bez udania dôvodu

V prípade zániku členstva výpoveďou podľa písmen d), alebo e) zaniká členstvo okamihom doručenia odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov alebo výpovede prevádzkovateľovi na kontaktnú adresu. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť činnosť programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkach www.reservedklub.sk, alebo iným vhodným oznámením.

Ochrana osobných údajov členov programu

Zákazník svojim podpisom na prihláške do programu výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ, t.j. spoločnosť LPP Slovakia, s.r.o. spracováva jeho osobné údaje uvedené v prihláške (najmä meno a priezvisko a adresu) ako aj údaje získané pri obchodnom styku, obzvlášť všetky údaje získané používaním zákazníckej RESERVED karty, a to po dobu členstva v RESERVED klube a 30 dní po ukončení členstva. prípadne do doby ukončenia činnosti programu. Členovia programu berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne odvolať a prevádzkovateľ údaje zlikviduje.
Prevádzkovateľ ako správca spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.. O ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom ponúkania obchodu alebo služieb a za účelom vyplývajúcim z podmienok programu. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného sprostredkovateľa (ľov), pričom člen programu berie na vedomie, že na poskytnutie údajov určenému sprostredkovateľovi, alebo sprostredkovateľom sa už nevyžaduje ďalší súhlasu.
Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v samostatnej INFORMÁCII O PODMIENKACH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ČLENOV RESERVED KLUB, ktorá sa nachádza v každej prevádzke RESERVED ako aj na internetovej stránke www.reservedklub.sk.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zverejnenie fotografií a videozáznamov výhercov, vrátane mien, v súťažiach organizovaných v rámci programu, a to bez ich súhlasu a bez finančných náhrad. Akékoľvek odmeny v rámci programu nie sú právne vymáhateľné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nutnosti zmeniť všeobecné pravidlá programu, najmä všetky bodové a prepočítacie koeficienty. Členovia programu budú o týchto zmenách informovaní na predajniach a na www.reservedklub.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť programu. Dátum ukončenia programu bude oznámený na predajniach prevádzkovateľa. Za body nazbierané do dátumu ukončenia činnosti programu poskytne prevádzkovateľ zodpovedajúci počet poukážok podľa platných koeficientov. V takoto prípade je nutné poukážky uplatniť do 3 mesiacov od dátumu ukončenia programu. Tieto všeobecné pravidlá programu sa riadia právom Slovenskej republiky. Tieto všeobecné pravidlá sú platné od 1.4.2016, ich celé znenie nájdete na www.reservedklub.sk.

Kontaktné adresy
LPP Slovakia, s.r.o.
J. Kráľa 229/9
97401 Banská Bystrica

Info@reservedklub.skRE-RESERVED RE-KIDS